Op Toonhoogte

Psalmen en Psalmliederen

1  Psalm 019 De hemel roemt de Heer

2  Psalm 025 – strofe 2 – Here, maak mij uwe wegen

3  Psalm 027 God is mijn licht, mijn heil

4  Psalm 032 Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven

5  Psalm 033 Komt nu met zang en roert de snaren

6  Psalm 036 – strofe 2- Uw goedheid, Heer, is hemelhoog

7  Psalm 042 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen

8  Psalm 043 – strofe 3 – O Here God, kom mij bevrijden 

9  Psalm 047 Juicht, o volken, juicht, handklapt, en betuigt

10  Psalm 051 Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht

11  Psalm 056 – strofe 5 – Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar woord

12  Psalm 062 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

13  Psalm 065 De stilte zingt U toe, o Here

14  Psalm 067 God zij ons gunstig en genadig

15  Psalm 068 – strofe 2- Maar ’t vrome volk in U verheugd

16  Psalm 072 Geef, Heer, de Koning uwe rechten

17  Psalm 073 – strofe 9 – Nu blijf ik bij U voor altijd

18  Psalm 079 – strofe 4 – Gedenk niet meer aan ’t kwaad

19  Psalm 084 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot

20  Psalm 086 – strofe 4 – Leer mij naar uw wil te hand’len

21  Psalm 087 Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede

22  Psalm 089 ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen

23  Psalm 093 De Heer regeert, de hoogste Majesteit

24  Psalm 096 Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde

25  Psalm 098 Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God

26  Psalm 103 Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten

27  Psalm 105 Looft God de Heer, en laat ons blijde

28  Psalm 108 Mijn hart, o Hemelmajesteit

29  Psalm 116 God heb ik lief, want die getrouwe Heer

30  Psalm 118 Laat ieder ’s Heeren goedheid loven

31  Psalm 119 Welzalig zijn d’oprechten van gemoed

32  Psalm 121 ‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen

33  Psalm 130 Uit diepten van ellenden

34  Psalm 133 Ai, ziet hoe goed, hoe lief’lijk is ’t dat zonen

35  Psalm 134 Looft, looft nu aller heren Heer

36  Psalm 138 ‘k Zal met mijn ganse hart uw eer vermelden

37  Psalm 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben

38  Psalm 146 Prijst de Heer met blijde galmen

39  Psalm 149 Halleluja! laat opgetogen

40 Welzalig de man, die niet wandelt

41 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

42 Mogen de woorden van mijn mond

43 De Heer is mijn Herder!

44 De Here is mijn herder

45 Als een hert dat verlangt naar water

46 Create in me a clean heart

47 Kom laat ons buigen voor de Heer

48 De Heer regeert

49 Juicht aarde, juicht alom de Heer

50 Looft de Here, alle gij volken

51 Ik hef mijn ogen

52 Wie op de Heer vertrouwen

53 Hiney ma tov ooma nayim

54 Heer, U doorgrondt en kent mij

55 Israël, verheug u in uw Maker

56 Halleluja, looft God in zijn heiligdom

57 Heb medelijden, God

58 Wat hou ik van uw huis

59 Mijn Heer, U bent de generaties door

60 Ik kijk omhoog naar de bergen

61 Uit de diepten

Advent en Kerst

62  Blaas de bazuin en sla de trom

63  Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

64  Eer zij God in onze dagen

65  Ere zij God

66  Het is al nacht in Bethlehem

67  Hoe zal ik U ontvangen

68  Hoor, de englen zingen de eer

69  Ik kniel aan uwe kribbe neer

70  In Bethlehems stal lag Christus de Heer

71  In de stad van koning David

72  Jubel het uit

73  Komt allen tezamen

74  Komt, verwondert u hier, mensen

75  Laat ieder het horen

76  Licht in de nacht

77  Lof zij de God van Israël

78  Midden in de winternacht

79  Mijn ziel verheft Gods eer

80  Nu daagt het in het oosten

81  Nu zijt wellekome

82  O kom, o kom, Immanuël

83  Stille nacht, heilige nacht

84  Te middernacht geboren

85  Wij trekken in een lange stoet

86  Zo laat Gij, Heer, uw knecht

Kruis en Opstanding

87  Christus, onze Heer, verrees

88  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

89  De hemel juicht

90  Een hoop die zeker is

91  Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

92  God dank! Laat iedereen het horen

93  Het is volbracht, komt laat ons binnengaan

94  Hij kwam bij ons, heel gewoon

95  Ik wil zingen van mijn Heiland

96  Is dat, is dat mijn Koning

97  ’t Is middernacht, en in de hof

98  Jezus leeft en ik met Hem

99  Jezus, Hij kwam om ons leven te geven (2)

100  Jezus, leven van mijn leven

101  Lam Gods, dat zo onschuldig

102  Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

103  Meer dan rijkdom

104  Mijn Jezus, ik hou van U

105  Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

106  Nu is het Pasen – Jezus leeft!

107  O hoofd, bedekt met wonden

108  Omdat Hij leeft

109  U stierf voor mij

110  U zij de glorie, opgestane Heer

111  Wees gegroet, gij eersteling der dagen

112  Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (2)

Werk van de Geest

113 Er komen stromen van zegen

114 Geest van hierboven

115a Veni Creator

115b Heilige Geest van God, adem in ons midden

116 Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart

117 Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods

118 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

119 Vader, daal nu met uw Geest neer

Ochtend en Avond

120 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

121 Dag en nacht, Heer

122 Dank U voor deze nieuwe morgen

123 De dag, door uwe gunst ontvangen

124 Dit is de dag

125 Groot is uw trouw, o Heer

126 O grote Christus, eeuwig licht

127 Stilte over alle landen

128 ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen

129 Zie ik sterren aan de hemel staan

Gebed en Zegen

130 Bless the Lord, my soul

131 Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen

132 Mijn vrede laat Ik u

133 O allerhoogste Majesteit

134 Onze Vader

135 Vrede van God

136 Vrede zij u

137 Zegen mij, op de weg die ik moet gaan

138 Zegen ons Algoede

139 Zegen ons Heer

Geloven en Belijden

140 Al zou de vijgeboom niet bloeien

141 Dag aan dag, op elk moment

142 Don’t build your house

143 Een vaste burcht is onze God

144 Elke dag wil ik zingen van uw liefde

145 Er is een Verlosser

146 Geliefde, Gezegende

147 Genade, zo oneindig groot

148 God wijst mij een weg

149 Heer, machtig God, ik loof U

150 Heer, U bent mijn leven

151 Ik bouw op U

152 Ik geloof in God de Vader (van Westering)

153 Ik geloof in God de Vader, Schepper, die de schepping draagt

154 Ik heb de vaste grond gevonden

155 Ik vermag alle dingen

156 Liefde was het, onuitputt’lijk

157 Nabij Gods hoog verheven troon

158 Once I thought that love was meant

159 U bent als de zon op mijn gezicht

160 U bent de God die roept

161 U bent ‘Ik ben’ op de troon

162 U bent mijn schuilplaats Heer

163 Van U zijn alle dingen

164 Wat mij dierbaar was

165 Welk een vriend is onze Jezus

166 When I see the stars

167 Wij blijven geloven

Luisteren en Gehoorzamen

168 Aan uw voeten Heer

169 Door de wereld gaat een woord

170 God heeft het eerste woord

171 Here Jezus, om uw woord

172 Hier in uw heiligdom

173 Holy words

174 Jezus die langs het water liep

175 Laat mij alleen met God

176 Schenk ons kracht uit uw stilte

177 Thy word

178 Wees stil voor het aangezicht van God

179 Woord, voor ons geschreven

180 Zoekt eerst het koninkrijk van God

Schuld en Vergeving

181 De woorden die U sprak, Heer

182 Door uw genade, Vader

183 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed

184 Hoe kan ik verder leven

185 Heer, uw bloed dat reinigt mij

186 Jezus neemt de zondaars aan

187 Maak mij rein voor U

188 O Heer, de nacht komt over ons

189 O Heer die onze Vader zijt

190 Vader, vol van vrees en schaamte

191 Vader, waar bent U

192 Vaste rots van mijn behoud

Roepen en Verlangen

193 ‘k Ben een schip in de storm

194 Een machtig Maker

195 Geef vrede, Heer, geef vrede

196 God van trouw

197 Heel mijn ziel roept naar U

198 Heer, ontferm U over ons

199 Hoe lang, o God, vergeet U mij

200 In het woud van donker wachten

201 Jezus, ga ons voor

202 Leer mij uw weg, o Heer

203 Mijn hart wacht stil op U, o Heer

204 Nog voordat je bestond

205 O Heer, verberg U niet voor mij

206 O Lord hear my prayer

207 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

208 Waar zal ik heengaan

209 Wees mijn verlangen

210 Zie mij staan, Heer, bij de klaagmuur

Toewijding en Aanbidding

211 Abba, Vader, U alleen

212 Bron van licht en leven

213 De muziek vervaagt

214 Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer

215 God is tegenwoordig

216 Heer ik kom tot U

217 Heer, U bent El Elohim

218 Heerlijk is uw naam

219 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig

220 Houd me dicht bij U

221 Ik kniel neer en belijd

222 Ik kom in uw heiligdom binnen

223 Ik wil leven door uw Geest

224 In moments like these

225 In my life, Lord

226 In uw aanwezigheid

227 Jezus, alles geef ik U

228 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

229 Jezus vol liefde

230 Kom, nu is de tijd: aanbid Hem

231 Laat me in U blijven, groeien, bloeien

232 Licht van de wereld

233 Machtige Heer, grote Verlosser

234 Mijn Jezus, mijn Redder

235 Neem mijn leven, laat het, Heer

236 Niemand is als U

237 O Vader, die de Landman zijt

238 O mijn ziel, sta op en prijs je Maker

239 Over al wat leeft

240 Schijn met uw licht in mijn hart, Heer

241 U bent mijn anker

242 U die mij geschapen hebt

243 Vader, ik aanbid U

244 Vader, mijn God, ik aanbid U

245 Vader van eeuwigheid

246 Vader, Zoon en Geest, ik prijs U

247 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

248 Voor de allerhoogste Heer

249 Waardig, o waardig bent U, Heer

250 Breng dank aan de Eeuwige

Loven en Prijzen

251 Come let us sing

252 Dankt, dankt nu allen God

253 De woestijn zal bloeien als een roos

254 De zaligheid is van God

255 Ere zij aan God, de Vader

256 Geen andere naam

257 Geprezen zij de Here

258 Give me oil in my lamp

259 Glorie aan God

260 Glorie, glorie, glorie aan het Lam

261 Gods volk wordt uitgeleid

262 Groot is de Heer

263 Grote God, wij loven U

264 Halleluja

265 Halleluja, eeuwig dank en ere

266 Heel de schepping geeft U eer

267 Heer, God U loven wij

268 Heer, ik prijs uw grote naam

269 Hij is verheerlijkt

270 Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge

271 Ik wil juichen voor U, mijn Heer

272 Juicht, want Jezus is Heer

273 King of kings and Lord of lords

274 Komt nu zijn poorten met dankzegging binnen

275 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

276 Machtig God, sterke Rots

277 Machtig is de naam van de Heer

278 Machtige Heer en God

279 Majesteit, groot is zijn majesteit

280 Majesteit, Koning in eeuwigheid

281 Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent

282 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

283 O, kom nu en jubel

284 Praise God from whom all blessings flow

285 Prijs God, de Heer die ons leven is

286 Sing hallelujah to the Lord

287 Sta op, o kind’ren van Israël

288 U bent heilig

289 Vader God, ik vraag me af

290 Voor uw liefde, Heer Jezus

291 Vader God, ik vraag me af

290 Wees blij in de Heer

292 Vader God, ik vraag me af

290 Zegen, aanbidding

Gemeente en Gemeenschap

293 Dit breekbaar brood

294 Eén naam is onze hope

295 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

296 God is getrouw, zijn plannen falen niet

297 Heer, wat een voorrecht

298 Heer, wij zijn bijeengekomen

299 Here Jezus, wij zijn nu

300 Maak ons een leger, o Heer

301 Samen in de naam van Jezus

302 Sjaloom chaverim

303 U maakt ons één

304 We are one in the Spirit

305 Wees standvastig, onwankelbaar

306 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam

307 Your hand, o God, has guided

308 Zingt een nieuw lied voor God de Here

Dienen en Liefhebben

309 Breng daar samen

310 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt

311 Draag de last, die de ander buigt

312 Ik was hongerig

313 Packing up the dreams God planted

314 Toen ik naar mijn naaste zocht

Getuigen en Verkondigen

315 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

316 De HEER woont in een stralend licht

317 Hoort! Een woord van eeuwig leven

318 Jezus, hoop van de volken

319 Laat het feest zijn in de huizen

320 Laat uw glorie zien

321 Laat heel de wereld het zien

322 Maak ons tot een stralend licht

323 O grote God die liefde zijt

324 Wees blij, want Hij, Koning Jezus

325 Vader van de schepping

326 Wij gaan op weg met brandend hart

Toekomst en Eeuwig leven

327 Eens, als de bazuinen klinken

328 De hemel zal niet wachten

329 En de Geest en de Bruid zeggen: ‘Kom!’

330 Er is een dag

331 Jezus leeft in eeuwigheid

332 Kroon Hem met gouden kroon

333 Ooit komt er een dag

334 Soon and very soon

335 Spoedig zal komen de hemelse Heer

336 Wat de toekomst brengen moge

337 Wij knielen voor uw zetel neer

Kinderliederen: Advent en kerst

338 De wijzen, de wijzen

339 Een Koning is geboren

340 Eeuwenlang geleden

341 Er is een Kindeke geboren op d’aard’

342 Glorie voor de Koning

343 Heel gewoon, heel gewoon

344 Hoor de klokken in de toren

345 Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht

346 Vader in de hemel

347 Wij zijn de herders

348 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan

349 Zo lang gewacht

Kinderliederen: Kruis en opstanding

350 Als ik m’n ogen sluit

351 Alzo lief had God de wereld

352 De Heer is waarlijk opgestaan

353 Jezus, ik wil U bedanken

354 Maria kwam bij het graf

355 Waarom bleef U zo stil

Kinderliederen: Hemelvaart en Pinksteren

356 Elk oog zal Hem zien

357 Ik moet weggaan

358 ’t Is feest vandaag

359 Toen Jezus terugging naar de hemel

360 Toen de Heer was opgestaan

361 Vul mij met uw Geest

Kinderliederen: Bijbelverhalen

362 In het begin lag de aarde verloren

363 Het water steeg wel hoog

364 Eén, twee, hop

365 Abraham, Abraham

366 Jozef zoekt zijn grote broers

367 Klein, klein kindje

368 De koning van Egypteland

369 Jericho had muren

370 Samuël hoort ’s nachts een stem

371 David met zijn slinger

372 Al ligt de hele stad aan stukken

373 Daniël, Daniël

374 Jona, Jona

375 Aan de oever van het meer

376 Als je bidt zal Hij je geven

377 Een wijs man bouwde zijn huis op de rots

378 Er is geen plaats

379 In een scheepje over zee

380 Laat de kind’ren tot Mij komen

381 Vier mannen en een zieke vriend

382 Vijfduizend mensen waren

383 Weet je waar ‘t hemels koninkrijk op lijkt?

384 Wie mijn woorden hoort

Kinderliederen: Algemeen

385 A B C

386 Al ziet geen mens je zitten

387 Als je bang bent of onzeker

388 Als je geen liefde hebt voor elkaar

389 Als je gelooft in de Here Jezus

390 Ben je groot of ben je klein

391 Bewaar je oog

392 Blij, blij, m’n hartje is zo blij

393 Dank U voor de wond’ren die gebeuren

394 De Heer is mijn Herder

395 De Here zegent jou

396 Diep, diep, diep als de zee

397 Dit is m’n hand en dat m’n voet

398 Een rivier vol van vrede

399 Er gaat een bonte stoet

400 Er is iemand die vreselijk veel om mij geeft

401 God, die alles maakte

402 God kent jou vanaf het begin

403 ‘k Heb Jezus nodig

404 ‘k Heb een beurs die niet oud wordt

405 Hé, kom je kijken

406 Hé, luister mee

407 Hé, wil jij mijn vriendje zijn?

408 Heer, ik wil U aanbidden

409 Heer, U kent mij als geen ander

410 Here der heren

411 Het wordt stil in mijn hart

412 Hier in dit leven

413 Hij heeft de hele wereld in zijn hand

414 Hij is machtig

415 Ho! Stop!

416 Hoger dan de blauwe luchten

417 Ik ben nooit alleen

418 Ik ben veilig in Jezus’ armen

419 Ik heb een plekje voor Jezus

420 Ik heb vannacht gehuild

421 Ik kijk omhoog naar de bergen

422 Ik neem even de tijd

423 Ik wens je…

424 Ik zag een kuikentje

425 Ik zal de Here God liefhebben

426 Ik zit op het puntje van m’n stoel

427 In de B-IJ-B-E-L

428 In de herfst verdort het gras

429 Is je deur nog op slot?

430 Je hoeft niet bang te zijn

431 Jezus is de goede Herder

432 Jezus is de morgenster

433 Jezus is….

434 Jezus, open mijn oren

435 Jezus roept alle kleine kinderen

436 Kijk daar een metselaar

437 Kijk eens om je heen

438 Laat ons met elkander

439 Laat zo je licht maar schijnen

440 Lees je bijbel, bid elke dag

441 Maak een vrolijk geluid

442 Onze Vader

443 Stap voor stap

444 ‘k Stel mijn vertrouwen

445 Tot zeven maal zeventig maal

446 U alleen wil ik aanbidden

447 U weet wat ik denk

448 Uw Woord is een lamp voor mijn voet

449 Vader in de hemel

450 Vader, wij danken U

451 Vertel het aan de mensen

452 Voor al uw goede gaven, Heer

453 Voor de zieken – voor de armen

454 Wat moet ik voor and’ren doen?

455 We hebben allemaal wat

456 Wees niet bang

457 Weet je dat de Vader je kent

458 Wereldnieuws

459 Wij willen samen vieren

460 Wij zullen opstaan

461 Zeg mij uw naam dat ik U ken

462 Zegen de kind’ren, Heer

463 Zie de zon

464 Zing, zing, zingen maakt blij

465 Zit je in het donker

466 Zoals klei in de hand van de pottenbakker

467 Zondag, maandag, dinsdag, woensdag